Program vrtića Zmaj

Zmaj 1 - vrtić

Uzrasne grupe i radno vreme

U Zmaju1 radi se sa decom uzrasta od 18 meseci do 7 godina, tačnije do polaska u školu. Akreditovana smo predškolska ustanova od 2008. godine i na dobro glasu zbog kvalitetnog pripremnog predškolskog programa. Sa decom neposredno i svakodnevno radi stručni tim koji čine vaspitači, logopedi, medicinske sestre, pedagozi i niz stručnih saradnika.

Zmaj1 radi od ponedeljka do petka, od 7:00-18:00.

Postoji mogućnost dežurstva do 20:00 časova, ukoliko roditelj ima takve zahteve ili potrebe.

U toku dana dete ima dva obroka i dve užine (doručak, voćnu užinu, ručak i popodnevnu užinu). Spavanje u Zmaju 1 nije obavezno ali su obezbeđeni uslovi za onu decu koja imaju potrebu za spavanjem.
Većina struktuiranih aktivnosti se obavlja u periodu od 10 ujutru do 14 popodne. Zmaj1 nudi poludnevni boravak i celodnevni boravak.

Osobine programa Zmaja 1

Filozofija Zmaja je da je dete centar vaspitnog procesa, a ustanova produžetak porodice. Shodno tome, programski sadržaji planiraju se prema potrebama dece i porodica.
Program je dizajniran tako da pomaže deci da napreduju na osnovu svog predhodnog iskustva i znanja, da razmišljaju konceptualno, da steknu potrebne veštine i formiraju pozitivan stav prema znanju, paralelno razvijajući sopstvene ciljeve za permanentno učenje.
Takođe, kreiran je kao temelj kontinuuma učenja od predškolskog perioda do kraja osnovnog obaveznog školovanja.

Ključne karakteristike Zmaja su:

• Holistički pristup razvoju i učenju
• Celovitost
• Aktivno učenje
• Podrška odraslih
• Interakcija
• Edukacija kroz igru

Ovih šest principa predstavljaju polaznu tačku u pristupu, organizaciji, atmosferi, planiranju i evaluaciji rada u Zmaju.

Prostori Zmaja pažljivo su uređeni i opremljeni kako bi se dete osećalo sigurno, komotno, slobodno i „na svom terenu“.

U Zmaju je:

• sav materijal dostupan detetu
• deca ravnopravno učestvuju u opremanju i sređivanju prostora
• dete se slobodno kreće i raspolaže čitavim prostorom
• vizuelna podrška (panoi, grafikoni i sl.) su u nivou detetovog vidnog polja
• svi materijali i resursi su tako organizovani da deca potpuno samostalno mogu da ih upotrebljavaju Materijali i igre, ponuđeni deci, smešteni su u takozvane centre interesovanja. Centri su formirani prema funkciji materijala (instrumenti, knjige i sl.).

U Zmaju 1 izdvojeni su:

1. Muzički centar
2. Likovno-umetnički centar
3. Biblioteka
4. Centar konstruktora
5. Saobraćaj
6. Naučno-istraživački centar
7. Dramski centar
8. Jezički centar

Deca se i u toku takozvanih slobodnih aktivnosti angažuju u igrama po centrima, na osnovu čega je omogućen uvid i praćenje detetovih interesovanja, potreba i stepena napretka.
Predškolski program PU „Studia za decu ZMAJ“ ostvaruje se kroz šest različitih oblasti rada:

• razvoj ličnih i socijalnih kompetencija,
• razvoj govora i jezika,
• matematika,
• nauka i svet oko nas,
• umetnost i
• zdravlje i sport.

Ove oblasti bazirane su na osnovne razvojne oblasti, a to su socio-emocionalni, kognitivni, motorički razvoj i razvoj govora. Posebni programi rade se tokom cele godine i prožimaju navedene oblasti.
To su programi :

• Čuvari osmeha
• Učionica bez nasilništva
• Dečija prava
• Razvoj samopouzdanja
• Čuvari prirode

Ovih pet programa, namenjeni su razvoju pozitivne samo-kontrole, samo-refleksije i sticanja pozitivne slike o sebi. Formiranju otvorenog stava prema razlikama, formiranju autentičnog identiteta. Razvijanju svesti o sopstvenim pravima kroz podršku odraslih i Konvencije o Pravima Deteta, kao i osvešćivanje sopstvenih odgovornosti. Čuvari prirode program je koji se tiče svesti o sredini u kojoj živimo, značaju njenog očuvanja i promovisanja ekoloških ideja, a naslanja se na predhodne kampanje protiv nasilja i predrasuda promovišući toleranciju, optimizam i socijalnu ekstrovertnost. Sadržaji se realizuju setom metoda i pristupa sa ciljem da se deci obezbedi podsticajna sredina u kojoj će se pronaći i u kojima će se svako dete razvijati i napredovati prema sopstvenom senzibilitetu i ritmu.
U okviru redovnih programskih aktivnosti Zmaj nudi :

• Engleski
• Francuski
• Aikido
• Muzičko
• Balet
• Ples
• Šah
• Muzičku školu - klavir
• Glumu

Sezonski Zmaj organizuje i klizanje u saradnji sa halom Pionir. Dva puta godišnje organizuju se i rekreativne nastave u planinskim predelima Srbije. Zmaj1 u svojoj praksi ima redovne posete pedijatra i nadzor medicinske sestre.